silver

NOVINKY
Úvodné projektové stretnutie, Bratislava, Slovensko

V rámci úvodného stretnutia boli projektovým koordinátorom odprezentované hlavný zámer a ciele, cieľové skupiny, projektový manažment a intelektuálne výstupy, ktoré sa v rámci projektu vytvoria. Partneri prediskutovali rôzne otázky týkajúce sa cieľových skupín, zámeru a projektového manažmentu. Jeden z výstupov projektu - štruktúra štúdie bola tiež s partnermi prediskutovaná.